Polityka bezpieczeństwa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w
Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koło”, wychodząc naprzeciw regulacjom Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a także ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r., pragnie poinformować o tym kto, na jakiej podstawie oraz jak przetwarza Państwa dane osobowe.
Przekazujemy Państwu niezbędne informacje i odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło”.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych, jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Koło”, ul. E. Ciołka 17, 01-445 Warszawa, tel. 22 836 40 01, sekretariat@smkolo.pl.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Inspektorem Ochrony Danych (osobą odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych) w naszej Spółdzielni jest wyznaczony i przeszkolony do tego pracownik.
Jeśli macie Państwo jakieś pytania związane z przetwarzaniem danych skontaktujcie się z naszym Inspektorem: iod@smkolo.pl.

Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w trakcie przystępowania do Spółdzielni. Dane są gromadzone podczas korzystania z lokali (dotyczące opłat, remontów czy spraw, z którymi zgłaszaliście się Państwo do Spółdzielni) oraz przez zamontowane w osiedlu kamery.

Jaka jest podstawa prawna i cel przetwarzania Państwa danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach realizacji zadań statutowych Spółdzielni Mieszkaniowej „Koło” i obowiązków prawnych, w tym zadań nałożonych na Spółdzielnię, określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., w szczególności dotyczących zarządzania nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółdzielnię lub stronę trzecią. Państwa dane mogą być również przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Państwa danych osobowych.
Spółdzielnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym usługi na rzecz Spółdzielni, w szczególności usługi remontowo-budowlane, bieżącego usuwania awarii i serwisu, a także usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych oraz ich mienia.
Będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy i policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

Jakie macie Państwo uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. dostęp do danych, możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w sytuacji ustania celu ich przetwarzania oraz przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób mechaniczny.

Z uprawnień tych możecie Państwo skorzystać między innymi:
– kiedy zauważycie, że dane są niekompletne lub nieprawdziwe;
– gdy dane są już zbędne do celów, dla których zostały zebrane możecie cofnąć swoją zgodę na ich przetwarzanie lub zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania;
– kiedy zauważycie, że dane są nieprawidłowe możecie żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych.

Możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych, jeśli:
– dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziecie chcieli, aby zostały usunięte;
– dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Ponadto macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię waszych danych osobowych do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kiedy możecie Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych?

W sytuacjach, w których podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda, może być ona cofnięta w dowolnym momencie.

Jak długo Państwa dane będą przez Spółdzielnię przetwarzane?

Dane osobowe są przechowywane przez cały czas trwania członkostwa i po jego ustaniu na podstawie przepisów prawa oraz na potrzeby dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami przez Administratora.
Na terenie zarządzanym przez Spółdzielnię zainstalowany jest monitoring wizyjny. Dane uzyskane z zapisów kamer są przechowywane w odpowiednio zabezpieczonych pomieszczeniach Spółdzielni przez 14 dni. Zgromadzone w ten sposób informacje są wykorzystywane wyłącznie do zapewnienia Państwu bezpieczeństwa oraz udostępniane w szczególnych przypadkach organom porządku publicznego.

Kto ma dostęp do Państwa danych?

Dane osobowe są przetwarzane przez pracowników Spółdzielni, którzy zostali do tego upoważnieni i właściwie przeszkoleni.

Scroll to Top