O Spółdzielni

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Spółdzielnia mieszkaniowa jest autonomicznym zrzeszeniem osób, które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez współposiadane i demokratycznie zarządzane przedsiębiorstwo. Spółdzielnie mieszkaniowe opierają swoją działalność na zasadach samopomocy, samo odpowiedzialności, demokracji, sprawiedliwości i solidarności. Zgodnie z tradycjami założycieli ruchu spółdzielczego członkowie spółdzielni wyznają wartości etyczne uczciwości, otwartości, odpowiedzialności społecznej i troski o innych.

Zasady działania spółdzielni
Zasady spółdzielcze są wytycznymi, przy pomocy których spółdzielnie wprowadzają swoje wartości do praktyki.

I Zasada: dobrowolnego i otwartego członkostwa
Członkiem spółdzielni mieszkaniowej może zostać każdy kto jest zdolny do korzystania z jej świadczeń i jest gotowy do wypełniania obowiązków związanych z członkostwem.

II Zasada: demokratycznej kontroli członkowskiej
Spółdzielnia mieszkaniowa jest demokratyczną organizacją zarządzaną przez swoich członków, którzy aktywnie uczestniczą w podejmowaniu decyzji.

III Zasada: ekonomicznego uczestnictwa członków
Członkowie aktywnie uczestniczą w tworzeniu kapitału spółdzielni i demokratycznie go kontrolują.

IV Zasada: autonomii i niezależności
Spółdzielnia mieszkaniowa jest autonomiczną i niezależną organizacją wzajemnej pomocy zarządzaną przez swoich członków.

V Zasada: kształcenia, szkolenia i informacji
Spółdzielnia mieszkaniowa zapewnia możliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom i pracownikom oraz informuje o istocie spółdzielczości i korzyści z nią związanych.

VI Zasada: współpracy pomiędzy spółdzielniami
Spółdzielnie mieszkaniowe współpracują pomiędzy sobą w celu najbardziej efektywnego służenia swoim członkom.

VII Zasada: troski o społeczeństwo lokalne
Spółdzielnia pracuje na rzecz zapewnienia trwałego rozwoju społeczności lokalnych, w których realizuje politykę zaaprobowaną przez swoich członków.

Scroll to Top